انتخاب زبان: English | العربية | Français

راه‌حل سوم

سرنگونی فاشیسم دینی

استبداد مذهبی حاكم بر ايران، ازيكسو در داخل كشور مرزهای جديدی را در نقض حقوق‌بشر در نورديده و ازسوی ديگر ... به بزرگ‌ترين چالش جامعه بين‌المللی تبديل شده است.
پاسخ به اين چالش، نه فقط برای مردم ما, بلكه برای صلح و آرامش جهان حياتی است. ...
در پاسخ به اين چالش معمولا از دو گزينه صحبت می‌شود. يكی سازش با رژيم آخوندی با هدف مهار يا تغيير تدريجی، كه اين سياست، در دو دهه گذشته، توسط كشورهای غربی دنبال شده است.
گزينه ديگر، سرنگونی ملايان از طريق جنگ خارجی است مانند آنچه در عراق روی داد و هيچكس خواستار تكرار آن در ايران نيست.
ملاهای تهران و كسانی كه در وضع موجود منفعت دارند، اين را الغا می‌كنند كه هر تغيير جدی، مستلزم جنگ خارجی است و گزينه‌ای جز سازش وجود ندارد. اما ما می‌گوییم يك راه حل سوم وجود دارد: تغيير توسط مردم و مقاومت ايران.
اگر موانع خارجی برداشته شود، مردم و مقاومت ايران توانايی و آمادگی اين تغيير را دارند و اين تنها راه جلوگيری از جنگ خارجی است. امتياز دادن به ملايان آلترناتيو جنگ خارجی نيست و آن‌ها را از اهداف شومشان منصرف نخواهد كرد. به‌ياد بياوريم كه روز بعد از قرار داد ۱۹۳۸مونيخ، وينستون چرچيل در پارلمان انگلستان گفت: «شما بين جنگ و تسليم خفت‌بار، ننگ و تسليم را انتخاب كرديد ولی متعاقبا جنگ را خواهيد داشت». بياييد نگذاريم كه تجربه مونيخ، با ملايان مسلح به بمب اتمی، تكرار شود....
رژيم قرون وسطايی ولايت فقيه ظرفيت رفرم ندارد. اصل ولايت فقيه، اصل اساسی قانون اساسی رژيم است. اين اصل حتی با رفراندوم قابل تغيير نيست. اين اصل مبنای همه قوانين و عملكردهای رژيم است. اين اصل قوای مجريه ومقننه و قضائيه و نيروهای مسلح را تماما درسلطه ولی فقيه قرار می‌دهد. رای مردم درمقابل ولی فقيه پشيزی ارزش ندارد. نمايش‌های انتخاباتی ابزاری برای تحكيم سلطه ولی فقيه است. زن ستيزی، ذاتی اين رژيم و وسيله‌ای برای انقياد كل جامعه است. فاشيسم مذهبی برای بقا به صدور بنيادگرايی نياز دارد. ...
من بازهم هشدار می‌دهم: سياست‌های اروپايی، مانند ديالوگ انتقادی، ارتباط سازنده و ديالوگ حقوق‌بشر، چيزی را دراين رژيم تغيير نمی‌دهد.
مماشات، نه راه مهار رژيم است، نه راه تغيير رژيم است. نه راه پرهيز ازجنگ است.
مماشات با بنيادگرايی فقط به رشد آن منجر می‌شود. پاسخ بنيادگرايی دموكراسی است.
ما مجبور به انتخاب بين مماشات يا جنگ نيستيم. معادله «يا جنگ و دخالت نظامی يا مماشات» يك فريب سياسی است. راه‌حل سوم در دسترس است. مردم و مقاومت سازمان‌يافته آن‌ها، ظرفيت و توانايی تغيير را دارند. ايران دارای تمدنی باستانی و فرهنگی غنی است. ايران مهد تمدن اسلامی است .ايران سه انقلاب و نهضت بزرگ در قرن بيستم داشته است. بنابراين، فريب بزرگ ديگر اين است كه گويا اين جامعه، به اين رژيم قرون‌وسطايی تن می‌دهد. ... به‌رغم سركوب وحشيانه، خيزش‌ها و قيام‌ها پيوسته تكرار شده است. ...استمرار جنبش‌های اجتماعی، بيانگر خواست مردم برای تغيير و سرنگونی رژيم است.
مقاومت سازمانيافته با ۱۲۰هزار شهيد و بيش از نيم‌ميليون زندانی‌سياسی ...، عمق و شدت و پايداری واكنش جامعه دربرابر اين رژيم را نشان می‌دهد. اين مقاومت با ارائه يك آلترناتيو پلوراليستی، با شبكه گسترده اجتماعی و با ارتش آزاديبخش ملی، توان و پتانسيل تغيير را دارد. اين مقاومت در سخت‌ترين شرايط داخلی و منطقه‌ای، جنبش مردم برای دمكراسی را نمايندگی كرده است.
سركوب وحشيانه، ازنظرسياسی وحشت ملايان را ازخطر سرنگونی به‌دست مردم و مقاومت بارز می‌كند.

چرا ملايان در همه معاملات و مرودات خود با ساير كشورها، خواستار اعمال فشار به مقاومت می‌شوند؟ ... آيا همه اين‌ها نشان‌دهنده واقعيت راه حل سوم و بيانگر ترس شديد رژيم از مقاومت سازمان‌يافته نيست؟
مقاومت سازمان‌يافته از عمق جامعه برخاسته است. سازمان مجاهدين خلق ايران ستون فقرات اين مقاومت است ... شبكه گسترده مجاهدين در سراسر ايران علاوه بر سازمان‌دادن و سمت‌دادن اعتراضات اجتماعی و تامين‌مالی و اطلاعاتی جنبش، مخفی‌ترين پروژه‌های اتمی، موشكی و تروريستی رژيم را با تكيه بر پايه مردمی خود برملا می‌كند.
مجاهدين با برداشت دموكراتيك و بردبار از اسلام، آنتی تز بنيادگرايی هستند و تفسير خشونت‌بار و عقب‌مانده بنيادگرايان را افشا ومنزوی كرده‌اند. پيام مجاهدين اينست كه ملاهای ايران اسلام را نمايندگی نمی‌كنند، آن‌ها دشمنان اسلام هستند.
شورای ملی مقاومت ايران، پارلمان مقاومت، ائـتلافی از نيروهای دمكراتيك است كه خواستار يك جمهوری مبتنی بر جدايی دين از دولت هستند. بيش از نيمی از اعضای شورا زنان هستند. اين شورا با حضور اقليت‌های مذهبی و قومی و تمايلات مختلف سياسی، اكثريت جامعه ما را نمايندگی می‌كند و تضمين وحدت ايران بعد از سرنگونی ملايان و انتقال آرام قدرت است.
ما بارها به انتخابات آزاد تحت نظر ملل‌متحد فراخوانده‌ايم. چيزی كه ملايان هرگز نمی‌پذيرند. دمكراسی برای ما نه‌تنها يك برنامه سياسی، بلكه آرمانی است كه ۱۲۰هزار عضو خانواده بزرگ مقاومت، از جمله ۶ عضو خانواده من، به‌خاطر آن جان باخته‌اند. شورا متعهد است حداكثر ۶ماه بعد از سرنگونی رژيم انتخابات آزاد مجلس موسسان را سازمان دهد و زمام امور را به منتخبان مردم واگذار كند تا زخم‌های عميق جامعه را كه نتيجه ۸۰سال ديكتاتوری است، التيام بخشند.
ما با پايبندی به معاهدات بين‌المللی، با علاقمندی به صلح و همزيستی خواستار ايرانی صلح‌دوست و خالی از سلاح‌های كشتار جمعی هستيم. ما می‌خواهيم با همكاری عموم مردم و فراهم كردن شرايط بازگشت مغزها و سرمايه‌هايی كه از ايران فرار كرده‌اند و با دوستی با كشورهای مختلف جهان، ميهن‌مان را كه طی حكومت ملايان ويران شده است بازسازی كنيم. ...
ما از غرب نه پول می‌خواهيم و نه سلاح، ما می‌خواهيم بين مردم و مقاومت از يكسو، و رژيم حاكم ازسوی ديگر، بيطرف باشند. حق مقاومت را نفی نكنند. 
(سخنرانی در پارلمان اروپا، استراسبورگ – ۲۵ آذر ۱۳۸۳- ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴)

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت