فروردین-۱۹ ۱۳۹۰

شماری از ساكنان اشرف شهید و زخمی شدند

Catégories // اطلاعیه‌ها

شماری از ساكنان اشرف شهید و زخمی شدند

حنیف كفایی، زهیر ذاكری و حسن اوانی تاكنون در میان شهیدان شناسایی شده اند. دست كم دو نفر نیز گروگان گرفته شده اند. تیر بار نفربرهای بی ام پی وان و هاموی بسوی ساكنان بی دفاع و بی سلاح آتش گشوده اند.حنیف كفایی، زهیر ذاكری و حسن اوانی تاكنون در میان شهیدان شناسایی شده اند. دست كم دو نفر نیز گروگان گرفته شده اند. تیر بار نفربرهای بی ام پی وان و هاموی بسوی ساكنان بی دفاع و بی سلاح آتش گشوده اند.مریم رجوی با یادآوری مسئولیت دولت آمریكا در حفاظت از ساكنان اشرف خواستار مداخله بلادرنگ نیروهای آمریكایی و ممانعت از حمله جنایتكارانه شد. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ فروردین ۱۳۹۰(۸ آوریل ۲۰۱۱)

ساعت ۵ بامداد دقیقه به وقت پاریس

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]