• صفحه اول / ویدال کوادراس مظهر یک اعتراض تاریخی علیه سیاست مماشات- ۱۰اسفند ۱۴۰۲
اسفند-۱۴ ۱۴۰۲

ویدال کوادراس مظهر یک اعتراض تاریخی علیه سیاست مماشات- ۱۰اسفند ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]