تیر-۱۰ ۱۳۹۷

فراخوان مقاومت ایران درحمایت از قیام مردم ایران

Catégories // در رسانه‌ها

فراخوان مقاومت ایران درحمایت از قیام مردم ایران

خانم رجوی در همایش سالیانه مقاومت ایران که در پاریس برگزار شد طی سخنرانی خود دربرابر شخصیت‌های سیاسی بین المللی گفت: این رژیم غرق در بحران‌ها و درگیری‌های داخلی است و قیام مردم ایران طی این مدت یك روند رو به گسترش و رو به پیش داشته است.

او خاطر نشان كرد، تنش‌های اقتصادی و اجتماعی به نقطه انفجاری وخطرناكی رسیده و امروز تهران بزرگ‌ترین شهر شورشی است.

رهبر اپوزیسیون ایران ضرورت همبستگی ملی علیه دیكتاتوری مذهبی را خاطر نشان نمود و برهمبستگی قوی بین محرومین و سرکوب شدگان با مقاومت سازمانیافته تاکید کرد. او افزود: ما از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران دفاع کرده و دفاع خواهیم کرد کما اینکه قیمت یکایک کلمات و تعهدات خود را پرداخته‌ایم. او افزود: ایران آزاد درهمبستگی داخلی و همکاری منطقه‌یی و بین المللی خواهد بود و بر روی سرنگونی رژیم ایران به‌عنوان یک وظیفه تأکید نمود.

در همین اثناء، همزمان با برگزاری همایش سالیانه مقاومت ایران، و در ادامه اعتراضات روز یکشنبه گذشته در تهران و شهرهای دیگر که همراه با اعتصاب بازارها بود، تظاهرات مردم خرمشهر با حضور صدها نفر در میدان شهر ادامه یافت.

https://bit.ly/2lMTP3R

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]