شهریور-۲۳ ۱۳۹۱

بزرگداشت مولود آئونیت، رئیس فقید مراپ در اورسورواز

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

بزرگداشت مولود آئونیت، رئیس فقید مراپ در اورسورواز

از این كه برای بزرگداشت آقای آئونیت در این جا حضور یافته‌اید، صمیمانه از شما تشكر می‌كنم. ما و شما و بی‌تردید جامعه مبارزان برای حقوق بشر در جهان، همگی در غم از دست دادن مولود شریك هستیم. شما عضو خانواده خود و رهبر تاریخی جنبش مرآپ را از دست داده‌اید و ما یك مدافع بزرگ اشرفی‌ها در اشرف و لیبرتی را. در تمامی زندگی‌اش، مولود یك مدافع كرامت زنان و مردان، نه فقط در كشورش بلكه در سراسر جهان بود. به همین دلیل‌، او با نژادپرستی مبارزه می‌كرد و به همین دلیل، او دوستی میان خلق‌ها را گسترش داد. و به همین دلیل است كه ما از فعالیت او و از هوشیاری و توجه او در این زمینه قدردانی می‌كنیم.
چگونه مولود بر سر راه ما قرار گرفت؟
وقتی كه مورد حمله قرار گرفتیم، وقتی كه به نام عدالت مورد ظلم قرار گرفتیم، وقتی كه زیر سیل افترائات قرار گرفتیم، وقتی كه به‌خاطر منافع تجاری و دیپلماتیك از طرف افترا و تهمت بر ما باریدن گرفت.
در آن موقع مولود به یاری ما برخاست. به یاری اشرف و به یاری حقوق بشر ایران و فریاد كشید:
اما آیا كسی كه در مقابل سركوب به مقاومت برخاسته است، تروریست است؟ بعد از تهاجم به شورای ملی مقاومت و در پی بند و بست بین دولت فرانسه و ملاها، مولود همراه با مرآپ و سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ضمن محكوم كردن این عمل گفت: این تعرض به پرنسیپ‌های فرانسه به عنوان سرزمین پناهندگی است.
در آن زمان مولود گفت روز ۱۷ژوئن۲۰۰۳ روز سرافكندگی برای فرانسه است.
وقتی كه تصاویر انبوه شهیدان و شكنجه شدگان در ایران را دید گفت: زمانیكه این تصاویر را می‌بینیم، وجدان تك تك ما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. چگونه میتوان باوجدان راحت به خواب رفت زمانیكه می‌دانیم در ایران به‌طور مرتب چنین چیزهایی رخ می‌دهد؟
بله، اعتقادات راسخ او فراموش نخواهد شد كه گفت: آنچه باید روزانه در‌بارگاه مقاومت جاودانه ساخت، مبارزه برای شرافت و در راستای حقوق و آزادی‌های پایه‌یی است. این، تقدیس وجود انسانی است. این آن چیزی است كه حقوق بشر نام دارد.
می‌خواهم از این فرصت استفاده كنم و صمیمانه‌ترین تقدیرهای خود را نسبت به جنبش مرآپ به‌خصوص به رییس آن خانم رونه لومینیو كه همواره در كنار مردم ایران و ساكنین اشرف و لیبرتی است ابراز نمایم.
هم‌چنین از همه مبارزان مراپ به‌خاطر حمایت بی وقفه از مجاهدان اشرف و لیبرتی تشكر می‌كنم.
همه می‌دانند كه در سازمان ملل جنبش مرآپ نقض حقوق بشر در ایران را در همكاری نزدیك با اعضای مقاومت ایران محكوم كرده است.
یك بار مولود در توضیح همبستگی مرآپ با مقاومت ایران گفت: برای جنبشی مثل مراپ كه در مقاومت علیه نازیسم تشكیل شد طبیعی است كه امروز با كسانی كه علیه نوع دیگر فاشیسم مبارزه می‌كنند، همبسته باشد.

بله پایداری آزادیخواهان در اشرف و لیبرتی سمبل مبارزه ملت ایران علیه فاشیسم دینی است.

و چرا اشرفی‌ها این همه پایداری و از خودگذشتگی می‌كنند؟ زیرا ایمان دارند كه مبارزه برای آزادی مردم ایران پیروز می‌شود.
پایداری اشرفی‌ها پیامی برای جهان بشری است.
این پیام كه دیكتاتورها نمی‌توانند پابرجا بمانند. و من می‌گویم تا مبارزه برای حقوق بشر جاری است، تا مقاومت برای آزادی شعله ور است، نام مولود آئونیت باقی در تاریخ درخشان باقی خواهد ماند.
از همه شما متشكرم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]