فروردین-۲۳ ۱۳۹۳

Maryam Rajavi- Conference Paris-April 12-2014

نمايندگان جوامع جوانان ايراني در كنفرانس پاريس از مريم رجوي حمايت كردند و خواستار تغيير رژيم در ايران شدند

Maryam Rajavi- Conference in Paris- 12 April 2014
At a conference in Paris representatives of Iranian youth associations supported Maryam Rajavi and called for regime change in Iran

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]