• صفحه اول / دومین روز از گردهمایی ایران آزاد ۲۰۲۳: جمهوری دموکراتیک در ایران ضرورت صلح و آرامش در منطقه- ۱۱ تیر ۱۴۰۲
تیر-۱۲ ۱۴۰۲

دومین روز از گردهمایی ایران آزاد ۲۰۲۳: جمهوری دموکراتیک در ایران ضرورت صلح و آرامش در منطقه- ۱۱ تیر ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]