• صفحه اول / Maryam Rajavi in the gathering at Villepinte-June 22,2013
فروردین-۳۰ ۱۳۹۳

Maryam Rajavi in the gathering at Villepinte-June 22,2013

بسوي آزادي ـ سخنراني مريم رجوي گردهمايي بزرگ مقاومت ايران
22ژوئن2013 ـ 1تير1392

بزرگترين گردهمايي در حمايت از مقاومت ايران در ويلپنت پاريس:

بعد از ظهر روز شنبه اول تير (22ژوئن) بزرگترين گردهمايي ايرانيان در خارج كشور با شركت بيش از600شخصيت سياسي، قانونگذار، حقوقدان، با تمايلات مختلف سياسي از 47كشور جهان برگزار شد.
سخنرانان با اشاره به اينكه نمايش انتخابات رژيم ايران نه آزاد بوده و نه منصفانه تأكيد كردند: اين انتخابات در شرايط اختناق مطلق، با دستگيري مخالفان، با قطع اينترنت، با ممنوعيت رسانه ها و با حضور متراكم نيروهاي سركوبگر برگزار شد، رئيس جمهور جديد رژيم ايران نيز نه تنها مدره نيست بلكه در تمامي دوران حاكميت رژيم در مناصب بالا و نزديك به خامنه اي كار كرده و پيش برنده سياستهاي اين رژيم در جنگ و سركوب مردم ايران به بهانه تأمين امنيت بوده است.

Maryam Rajavi in the gathering at Villepinte, Onward to Freedom – June 22, 2013
Maryam Rajavi addresses grand rally on Resistance’s anniversary on June 22, 2013.

 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]