• صفحه اول / واشینگتن – کنفرانس اعلام قطعنامه دوحزبی کنگره درحمایت از قیام و مقاومت مردم ایران- ۱۹بهمن ۱۴۰۱
بهمن-۲۰ ۱۴۰۱

واشینگتن – کنفرانس اعلام قطعنامه دوحزبی کنگره درحمایت از قیام و مقاومت مردم ایران- ۱۹بهمن ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]