آبان-۱۵ ۱۳۹۱

درود به روان ماریو استازی، صدای وجدان و عدالت فرانسه

Catégories // اطلاعیه‌ها

درود به روان ماریو استازی، صدای وجدان و عدالت فرانسه

حمایت و دفاع ماریو استازی از مقاومت ایران و اشرف در این یك دهه، فراتر از یك دفاع حقوقی، یك همبستگی عمیق با مقاومت برای آزادی مردم ایران و مقابله با سیاست ننگین مماشات با فاشیسم دینی بود.حمایت و دفاع ماریو استازی از مقاومت ایران و اشرف در این یك دهه، فراتر از یك دفاع حقوقی، یك همبستگی عمیق با مقاومت برای آزادی مردم ایران و مقابله با سیاست ننگین مماشات با فاشیسم دینی بود.

از یاد نمیبریم كه ماریو استازی پرونده ۱۷ ژوئن علیه مقاومت ایران در فرانسه را در این چند كلمه خلاصه كرد كه «این پروندهیی است با بوی نفت». استازی در جریان این پرونده به حمایت از مقاومت ایران برخاست و از وكیلان این پرونده بود كه منجر به صدور نونلیو در زمینه اتهام تروریسم از سوی قضات ضد تروریستی فرانسه گردید. وی همچنین در كارزار حقوقی خروج از لیست سازمانهای تروریستی در كنار مقاومت ایران بود. مبارزه یی كه بعد از پیروزی در انگلستان و اتحادیه اروپا با خروج اخیر مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریكا به نتیجه نهایی خود رسید. او گفته بود: «ما هر جا كه باشیم باید به دفاع از اشرفی‌ها برخیزیم، زیرا آن‌ها برای مردم ایران رنج میكشند و ما آرزو داریم كه ایران در میان كشورهای دمكراتیك قرار گیرد».اما سخنان دردمندانه او در فردای شهادت دهها اشرفی قهرمان در ۱۹ فروردین سال گذشته را باید وصیت تكاندهنده او به جامعه بشری محسوب نمود. آن جا كه علیه سكوت در قبال این جنایت فریاد كشید كه «همدست و مباشر بدتر از عامل جنایت است» و آنجا كه گفت: «از همان ابتدا كه من در كنار شما بودهام، مهر اشرف را در دل داشتم» و «درس اولی كه باید از این واقعه گرفت این است كه باید مبارزه را قویتر و شدیدتر به پیش برد». و آخرین كلام او در همان سخنرانی كه «ما همه اشرفی هستیم».فقدان این انسان والا و شریف را به خانواده او به ویژه همسر گرامیش و فرزند او آقای پیر ماریو استازی، همچنین به وكیلان مقاومت ایران در فرانسه و جامعه وكیلان این كشور تسلیت میگویم.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ آبان ۱۳۹۱ (۵ نوامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]