تیر-۱۲ ۱۳۹۲

تبریك برای شعله ور شدن مجدد بهار آزادی در مصر

Catégories // اطلاعیه‌ها

تبریك برای شعله ور شدن مجدد بهار آزادی در مصر

مریم رجوی، شعله كشیدن مجدد بهار آزادی و دموكراسی عرب در مصر و پیروزی اراده مردم در این كشور در برابر بنیادگرایی و نظام دینی و در برابر استقرار دیكتاتوری مشابه ایران در این كشور را به مردم مصر به ویژه زنان و جوانان و افسران ملی و میهن پرست این كشور تبریك گفت.

وی این تحول بزرگ و بنیادین در مصر را شایان تبریك به تمامی جنبشهای دموكراتیك در كشورهای عربی توصیف كرد و آخوندهای حاكم بر ایران و دست نشاندگان آنها را در عراق نخستین بازندگان بهار بازیافته مصر در این منطقه از جهان خواند. خامنه ای بسیار تلاش كرد تا در راستای صدور ارتجاع، بهار آزادی در كشورهای عربی را با دجالیت تحت عنوان «بیداری اسلامی» با همان الگوی خمینی در ایران، تغییر محتوا و جهت بدهد.
شعله ور شدن مجدد بهار آزادی در مصر نشانه دیگری از حتمیت و ضرورت تغییر رژیم در ایران و قیام برای آزادی علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران است .
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲ تیر ۱۳۹۲ (۳ ژوئیه ۲۰۱۳ )

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]