اردیبهشت-۲۵ ۱۳۹۰

ایران: ۲۵ اعدام طی یك هفته، دست‌كم ۶ اعدام در ملأ عام

Catégories // اطلاعیه‌ها

ایران: ۲۵ اعدام طی یك هفته، دست‌كم ۶ اعدام در ملأ عام

رژیم ضدبشری آخوندی در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت سه زندانی را در قزوین و تنكابن به دار آویخت. روز ۲۳ اردیبهشت نیز چهار زندانی در كرمان و روز ۲۲ اردیبهشت چهار نفر در یزد و در روز ۲۰ اردیبهشت نیز پنج زندانی در ارومیه به دست دژخیمان رژیم آخوندی اعدام شدند. سه تن از زندانیان در یزد در ملأعام به دار آویخته شدند. در یك وحشیگری قرون وسطایی دیگر در روز ۱۸ اردیبهشت ۹ تن از هموطنان عرب در اهواز به دار آویخته شدند.

۶ تن در زندان كارون اهواز و سه تن از آنان كه برادر بودند و بین ۲۱ تا ۲۵ سال داشتند، در ملاعام به دار آویخته شدند. دژخیمان قربانیان را قبل از اعدام در منطقه حاشیه اهواز گرداندند. هدف رژیم از این وحشیگری‌ها ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم خوزستان به خصوص به دنبال اعتراضات اخیر مردم محروم این منطقه است.رژیم ضدبشری آخوندی در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت سه زندانی را در قزوین و تنكابن به دار آویخت. روز ۲۳ اردیبهشت نیز چهار زندانی در كرمان و روز ۲۲ اردیبهشت چهار نفر در یزد و در روز ۲۰ اردیبهشت نیز پنج زندانی در ارومیه به دست دژخیمان رژیم آخوندی اعدام شدند. سه تن از زندانیان در یزد در ملأعام به دار آویخته شدند. در یك وحشیگری قرون وسطایی دیگر در روز ۱۸ اردیبهشت ۹ تن از هموطنان عرب در اهواز به دار آویخته شدند. ۶ تن در زندان كارون اهواز و سه تن از آنان كه برادر بودند و بین ۲۱ تا ۲۵ سال داشتند، در ملاعام به دار آویخته شدند. دژخیمان قربانیان را قبل از اعدام در منطقه حاشیه اهواز گرداندند. هدف رژیم از این وحشیگری‌ها ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم خوزستان به خصوص به دنبال اعتراضات اخیر مردم محروم این منطقه است.
مریم رجوی، گفت در شرایطی كه امواج انزجار و اعتراضات عمومی نفی تمامیت رژیم را هدف قرار داده و جنگ قدرت افسار گسیخته، نظام آخوندی را با یكی از بزرگترین بحران‌های خود مواجه كرده است، تشدید سركوب و اعدام یك تلاش جنایتكارانه و البته بیهوده برای جلوگیری از شعله ور شدن قیام مردمی و بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی است. وی از جامعه جهانی خواست سكوت در قبال نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را كنار گذاشته و رژیم آخوندی را به خاطر این بربریت افسارگسیخته مورد تحریم‌های همه جانبه قرار دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ اردیبهشت۱۳۹۰ (۱۴ مه۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]