• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / خامنه ای در تلاش برای دستیابی به بمب فرصت استثنایی توافق با جامعه جهانی در آلماتی را از دست داد
فروردین-۲۲ ۱۳۹۲

خامنه ای در تلاش برای دستیابی به بمب فرصت استثنایی توافق با جامعه جهانی در آلماتی را از دست داد

Catégories // اطلاعیه‌ها

خامنه ای در تلاش برای دستیابی به بمب فرصت استثنایی توافق با جامعه جهانی در آلماتی را از دست داد

شكست مذاكرات آلماتی بطلان سیاست مماشات و امتیاز به این رژیم را قاطعانه مهر كرد

به دنبال شكست مذاكرات اتمی در آلماتی و هیاهو و دعاوی رژیم آخوندی درباره دستآوردهای جدید اتمی و تلاش‌های بیهوده و محكوم به شكست برای ادامه مذاكره با این رژیم، مریم رجوی، گفت:


خامنه ای كه بقای حكومتش را به نحو فزاینده یی در گرو دستیابی به سلاح اتمی می بینید، به بسته پیشنهادی كشورهای ۱+۵ و امتیازهای كلانی كه به طور یك جانبه و رایگان به این رژیم پیشنهاد كرده بودند، پاسخ نداد و یك فرصت استثنایی برای توافق با جامعه جهانی را از دست داد و بطلان سیاست مذاكره و مماشات و امتیاز دادن به این رژیم را قاطعانه مهر كرد.

مریم رجوی افزود: مخاصمات افسارگسیخته درون هیأت حاكمه، وضعیت انفجاری جامعه، انقلاب سوریه، بحران عراق و در همشكستن جبهه منطقهیی و استراتژی صدور بنیادگرایی و تروریسم رژیم، از یكسو نیاز آن را به بمب اتمی به عنوان تضمین بقایش هر چه بیشتر كرده است.

از سوی دیگر هرگونه عقب نشینی بر سر مسأله اتمی برای این رژیم مرگبارتر شده است چرا كه كنترل را از دست خامنه ای خارج میسازد و باعث فروپاشی رژیم خواهد شد.
وی افزود: به این ترتیب خامنه ای با نقض مستمر قطعنامه‌های شورای امنیت با تمام قوا در مسیر دستیابی به بمب اتمی حركت می‌كند، چیزی كه به ناگزیز و به رغم رویكردها و منافع متفاوت اعضای شورای امنیت ملل متحد، به تحریم‌های بیشتر و افزایش تنش و بحران و رویارویی با جامعه بین المللی منجر خواهد شد.
پس از سرنگونی دیكتاتور لیبی خامنه ای جمعبندی كرده بود كه اگر قذافی از پروژه های اتمی خود دست برنداشته و به بمب اتمی دست یافته بود، سرنگون نمی شد.
با اینحال رژیم آخوندی به سیاست فریب و زمان خریدن ادامه می‌دهد. روز قبل از مذاكرات اخیر آلماتی كه توسط شخص خامنه ای هدایت می‌شد، علی باقری معاون جلیلی و برادر داماد خامنه ای مدعی ارائه طرحی تحت عنوان «چارچوب جدید همكاری» شد كه «بیش از قبل به طرح پیشنهادی غربی‌ها پرداخته است». طرحی كه تكرار پیشنهاد سال گذشته رژیم در مسكو بود و دیپلومات‌های غربی آن را پیشنهادات گنگی كه به موضوعات مشخص پاسخ نمی‌دهد توصیف كردند.
مریم رجوی افزود: شكست مذاكرات آلماتی، یك نقطه عطف در دور بی پایان مذاكره با رژیم آخوندی بود و این حقیقت را به خوبی اثبات كرد كه دل بستن به مذاكره، و به طریق اولی دادن هرگونه امتیاز و بسته تشویقی به این رژیم، چیزی جز بازی كردن در زمین ملایان و تن دادن به ترفندهای آنان برای فریفتن جامعه بین‌المللی و كمك به آنها برای دستیابی به بمب اتمی نیست. نتیجه این سیاست طولانی كردن عمر دیكتاتوری دینی و تشدید سركوب و اعدام و صدور تروریسم و بنیادگرایی و به خطر انداختن صلح در منطقه و جهان است.
مریم رجوی تأكید كرد: تشدید و همه جانبه كردن تحریم‌ها هر چند یك اقدام بسیار ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی است، اما راه حل نهایی برای جلوگیری از تحقق كابوس ملایان اتمی كه فرصت زیادی برای آن باقی نمانده است، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ فروردین ۱۳۹۲(۱۱ آوریل ۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]