خرداد-۲۴ ۱۳۹۹

سلام بر مجاهد خلق حسام که صدیق و رستگار و جاودانه شد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

سلام بر مجاهد خلق حسام که صدیق و رستگار و جاودانه شد

درود به روان پاک قهرمان صدیق مجاهد خلق حسین شهیدزاده (فرمانده حسام) كه پس از پنج دهه مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ به دیار رفیق اعلی پرکشید.
سلام بر او که مجاهدی دلیر و رزم‌آور و درعین حال با متانت و تواضع و درهمه حال متعهد و دارای احساس مسئولیتی آموزنده بود؛ با گرمای محبت و صفا و خلوص هموطنان‌مان در خوزستان و آبادان، که تمام‌عیار برای رهایی و آسودگی مردم محروم میهن‌اش به میدان رزم رهایی‌بخش پای نهاد.
حسام از ۵دهه پیش در میدان‌های گوناگون رزم و كارزار دمی نیاسود. از رویارویی با چماقدران و پاسداران رژیم جهل و ظلمت و سارقان انقلاب و حق حاکمیت ملت تا فرماندهی و رزم‌آوری در نبردهای رهایی‌بخش و حماسه‌هایی چون چلچراغ و فروغ جاویدان و تا رزم درخشان در دوران پایداری پرشکوه به‌ویژه نبرد و مقاومت با دست خالی در برابر جنایت علیه بشریت و حمله دژخیمان نقابدار و تا دندان مسلح ولایت فقیه در دهم شهریور۹۲به اشرف.
به راستی که او حق جهاد را در نبرد رهایی‌بخش برای آزادی مردم و میهن اسیرش به جا آورد و در میدان‌های مجاهدت برای سرنگونی استبداد دینی، نبردها پیشتاز بود از جمله در صحنه‌ای كه اشرف را اسطوره و جاودانه کرد و راهگشای هزار اشرف شد.
فقدان او را به مردم آبادان و خوزستان، به فرمانده ارتش آزادیبخش و همرزمان مجاهدش، به ویژه خواهران مجاهدش راضیه و افتخار شهیدزاده و دیگر بستگانش در داخل و خارج از ایران تسلیت می‌گویم.
او به خواهرش مجاهد صدیق ماهرخ و به برادران مجاهدش شهیدان محسن و رئوف و به یاران شهیدش در اشرف که بی تاب آن‌ها بود، پیوست.
سلام بر او که زیستن و مجاهدت و شهادت در مسیر آرمان آزادی را برگزید و صدیق و رستگار و جاودانه شد.
بی‌گمان جوانان شورشگر و مجاهد در اهواز و آبادان جای حسام را هزار باره برای مردم ایران پر خواهند كرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]