آبان-۲۰ ۱۳۹۰

تحریم‌ها ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست

Catégories // اطلاعیه‌ها

تحریم‌ها ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست

جواب، در «راه حل سوم» و سرنگونی فاشیسم دینی و از میان برداشتن مراكز اتمی و تروریستی آن است.جواب، در «راه حل سوم» و سرنگونی فاشیسم دینی و از میان برداشتن مراكز اتمی و تروریستی آن است.

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی جای تردیدی درباره پروژه مخفیانه رژیم ملایان برای تولید سلاح اتمی و صحت دو دهه افشاگری‌های مقاومت ایران در این خصوص، باقی نگذاشت. شوك ناشی از مفاد گزارش آژانس، جامعه بین‌المللی را به فكر انداخته است كه چگونه و با كدام گزینه یی میتوان صلح و امنیت بین المللی را در قبال بمب اتمی در دست رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه، تأمین و تضمین كرد.  خامنه ای كه از عواقب انتشار گزارش آژانس وحشتزده و نگران است در دانشگاه افسری رژیم آشكارا به تهدید تروریستی علیه آمریكا و هم پیمانانش روی آورد و گفت پاسخ رژیم نسبت به هر تهدید و تعرضی «پاسخی خواهد بود که از درون، آنها را  از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد». خامنه ای پیشدستانه هركسی را كه فكر ضربه زدن به آخوندهای اتمی «در مخیله اش خطور كند» تهدید كرد كه «باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشتهای پولادین کند». 
مریم رجوی، درباره گزینه های مختلفی كه برای خنثی كردن تهدید اتمی ملایان مورد بحث قرار دارد، اعلام كرد: نه فقط به خاطر مردم ایران بلكه به خاطر بشریت و صلح و امنیت در خاورمیانه، هشدار می‌دهم كه تحریم‌ها در مورد این رژیم ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست. جواب، در «راه حل سوم» و سرنگونی فاشیسم دینی و از میان برداشتن مراكز اتمی و تروریستی آن است. از این رو تأكید می‌كنم تنها راه  جلوگیری از دستیابی دیكتاتوری تروریستی حاكم بر ایران به بمب اتمی و تنها راه  تضمین صلح و امنیت بین المللی، تغییر این رژیم و استقبال از یك ایران دموكراتیك و غیر اتمی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ آبان ۱۳۹۰ (۱۱ نوامبر۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]