آذر-۰۱ ۱۳۹۰

استقبال از تحریم‌های جدید آمریكا، انگلستان و كانادا علیه رژیم آخوندی

Catégories // اطلاعیه‌ها

استقبال از تحریم‌های جدید آمریكا، انگلستان و كانادا علیه رژیم آخوندی

مریم رجوی، از تحریمهای جدید آمریكا و انگلستان و كانادا علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران و فراخوان ریاست جمهوری فرانسه برای تحریم‌های نفتی و بانكی علیه این رژیم استقبال نمود و خواستار اعمال تحریم‌های همه جانبه نفتی، مالی، تجاری، فنی و دیپلوماتیك علیه این رژیم قرون وسطایی شد، به نحوی كه همچون گذشته قادر به دور زدن این تحریم‌ها و به سخره گرفتن اراده جامعه جهانی نباشد. مریم رجوی، از تحریمهای جدید آمریكا و انگلستان و كانادا علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران و فراخوان ریاست جمهوری فرانسه برای تحریم‌های نفتی و بانكی علیه این رژیم استقبال نمود و خواستار اعمال تحریم‌های همه جانبه نفتی، مالی، تجاری، فنی و دیپلوماتیك علیه این رژیم قرون وسطایی شد، به نحوی كه همچون گذشته قادر به دور زدن این تحریم‌ها و به سخره گرفتن اراده جامعه جهانی نباشد. 

وی افزود: این تحریم‌ها كه مقاومت ایران، سالهاست خواهان اعمال آنست یك گام اجتناب ناپذیر و جزء ضروری از یك سیاست درست برای جلوگیری از دستیابی این رژیم قرون وسطایی به بمب اتمی و مقابله با صدور تروریسم و نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر توسط آن است. معامله و تجارت با ملایان حاكم بر ایران، در سه دهه گذشته نقش سوخت رسانی به سپاه پاسداران و ماشین سركوب و صدور تروریسم و برنامه تسلیحات اتمی این رژیم داشته است.

مریم رجوی شورای امنیت ملل متحد. كشورهای گروه ۸ و كشورهای همسایه ایران را به اعمال تحریم‌های همه جانبه مالی و نفتی علیه رژیم ایران فراخواند و یادآور شد این تحریم‌ها مورد حمایت اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران است كه خواهان سرنگونی ملایان سركوبگر هستند.به دنبال انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی خانم رجوی، تاكید كرده بود: تحریم‌ها در مورد این رژیم ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست. جواب در «راه حل سوم» و سرنگونی فاشیسم دینی و از میان برداشتن مراكز اتمی و تروریستی آن است. از این رو تأكید می‌كنم تنها راه جلوگیری از دستیابی دیكتاتوری تروریستی حاكم بر ایران به بمب اتمی و تنها راه تضمین صلح و امنیت بین المللی، تغییر این رژیم و استقبال از یك ایران دموكراتیك و غیر اتمی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱ آذر۱۳۹۰ (۲۲ نوامبر۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]