اسفند-۱۰ ۱۳۹۸

فراخوان به اقدام فوری برای نجات سه زندانی قیام که در معرض اعدام قرار دارند

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

فراخوان به اقدام فوری برای نجات سه زندانی قیام که در معرض اعدام قرار دارند

بیدادگاه رژیم آخوندی به ریاست سردژخیم ابوالقاسم صلواتی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را که در قیام آبان‌ماه در تهران دستگیر شده بودند را در یک محاکمه نمایشی به اتهام آخوندی ساخته محاربه به اعدام محکوم کرده است. آن‌ها پس از دستگیری تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
رژیم ضد بشری آخوندی در وحشت از بالاگرفتن اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی در صدد است با این احکام جنایتکارانه جو رعب و وحشت ایجاد کند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با تاکید بر‌اینکه زندانیان قیام در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند از آبان‌ماه گذشته بارها از ملل متحد خواستار اعزام یک هیات بین المللی برای بازدید از زندان‌ها و زندانیان قیام در ایران شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند ۱۳۹۸ (۲۹فوریه ۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]