شهریور-۱۷ ۱۳۹۱

استقبال از اقدام دولت كانادا

Catégories // اطلاعیه‌ها

استقبال از اقدام دولت كانادا

وی افزود: روابط دیپلوماتیك و اقتصادی با این رژیم تنها علیه منافع مردم ایران و صلح و آرامش در منطقه و جهان است و از سایر كشورها به ویژه كشورهای اروپایی و كشورهای منطقه خواست با پیروی از ابتكار عمل كانادا و قطع تمامی مراودات خود با این رژیم، آن را در سركوب و تروریسم و دستیابی به سلاح اتمی كمك نكنند. رژیم ایران، «بانكدار مركزی تروریسم»، تاكنون از روابط دیپلوماتیك با كشورهای جهان و به ویژه كشورهای صنعتی برای توجیه سركوب و جنایت، دستیابی به تكنولوژی پیشرفته به طور خاص اتمی و صدور تروریسم بهره برداری كرده است. سه عنصری كه تكیه گاه اصلی ملایان برای ادامه حكومت ننگین‌شان است.وی افزود: روابط دیپلوماتیك و اقتصادی با این رژیم تنها علیه منافع مردم ایران و صلح و آرامش در منطقه و جهان است و از سایر كشورها به ویژه كشورهای اروپایی و كشورهای منطقه خواست با پیروی از ابتكار عمل كانادا و قطع تمامی مراودات خود با این رژیم، آن را در سركوب و تروریسم و دستیابی به سلاح اتمی كمك نكنند. رژیم ایران، «بانكدار مركزی تروریسم»، تاكنون از روابط دیپلوماتیك با كشورهای جهان و به ویژه كشورهای صنعتی برای توجیه سركوب و جنایت، دستیابی به تكنولوژی پیشرفته به طور خاص اتمی و صدور تروریسم بهره برداری كرده است. سه عنصری كه تكیه گاه اصلی ملایان برای ادامه حكومت ننگین‌شان است.مریم رجوی گفت: قطع رابطه با دیكتاتوری دینی حاكم بر ایران و ایستادن در كنار مردم ایران و به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای تغییر این رژیم قرون وسطایی تنها راه خلاصی از یك رژیم بنیادگرا و تروریست مجهز به بمب اتمی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

جمعه ۱۷ شهریور۱۳۹۱ (۷ سپتامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]