تیر-۰۳ ۱۳۹۱

با جوانان ایران

Catégories // برگزيده // فعاليت‌ها

با جوانان ایران

انقلاب ۵۷ با تلاش نسل جوان ایران به پیروزی رسید. قیام تیر ۷۸ و قیام‌های شكوهمند ۸۸ ، برآمد اعتراض و خشم شما جوانان ایران بود. و بی‌تردید بهار ملت ایران با شور و نیروی شما شكوفا می‌شود.

آخوندها، در برابر شما، سد قطوری از اختناق و سركوب ساخته‌اند كه در جهان كنونی نظیر ندارد. جنگ روانی گسترده‌یی راه انداخته‌اند كه آماج اصلی‌اش باورها، اراده ها و امیدهای شماست.

هدف اعدام‌های بی‌وقفه، مرعوب كردن شماست.
روشن است كه بیزاری از آدمكشان حاكم و فرهنگ و رفتار عقب‌مانده آن‌ها در سراسر جامعه ایران موج می‌زند.
اما این انزجار، به تنهایی كافی نیست. شما باید همزمان به دارایی مبارزاتی ملت ایران و سرمایه‌های حقیقی آن چشم بدوزید. به فردای روشن امید داشته باشید و با این امید، شعله‌های مقاومت را برافروزید.
آخوندها از همین می‌ترسند. به‌همین دلیل، سه هدف عمده‌ را با حمله‌های زهرآگین خود نشانه می‌روند:
نخست، تاریخچه پرافتخار پایداری ملت ایران،
دوم، سازمان و جنبش مقاومت،
و سوم، فرهنگ و ارزش‌های مبارزاتی
آخوندها می‌خواهند این پندار مأیوسانه را دامن بزنند كه بها پرداختن برای آزادی بیهوده است. و این ایدئولوژی بی‌هزینگی است كه باید الگو قرار گیرد.
آن‌ها چشمه‌های امید جامعه ایران و در قله آن اشرف و اشرفی‌ها را هدف قرار داده اند. می‌خواهند این نتیجه را به شما جوانان ایران القا كنند كه « از دست شما كاری ساخته نیست و هر تلاشی بی‌فایده است».
اما حقیقت چیست؟
حقیقت این است كه شما نیروی جوان و نوجوی ملتی هستید كه از پشتوانه یك قرن مبارزه برای آزادی، از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی به رهبری مصدق بزرگ، برخوردارید و از نظر مبارزاتی و ظرفیت تغییر و دگرگونی، در زمره سرشارترین و داراترین ملت‌های جهانید.
من می خواهم بگویم كه شما تنها نیستید، شما به یك جنبش مقاومت سازمان‌یافته متكی هستید؛ جنبشی كه طی سه دهه در برابر سركوب قرون وسطایی آخوندها، شعله‌های پیكار آزادی را فروزان نگه داشته است، جنبشی سرشار از ارزش‌ها و نیروی تغییر دهنده انسانی و جنبشی با یكصد و بیست هزار شهید، با ۳۰هزار مجاهد و مبارز قتل عام شده، و قهرمانانی همچون صدیقه و ندا و هزاران هزار گل سرخ دیگر؛ جنبشی بناشده بر آرمان آزادی، كه از فردای سرقت انقلاب ایران توسط خمینی، مرزهایش را با ارتجاع و انحصار‌طلبی و دیكتاتوری ترسیم كرد. و راهبرش برخلاف همه دعاوی چپ نمایانه،گفت: مسأله اصلی انقلاب ایران، مسأله آزادی است.

با جوانان ایران

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]