آبان-۱۹ ۱۳۹۳

Maryam Rajavi Meets French Supporters 2 November 2014

روز 11آبان93 ـ مريم رجوي در ديدار با حاميان فرانسي مقاومت ايران در مقر شوراي ملي مقاومت، بمناسبت پيروزي عدالت و حقانيت از حمايت شهروندان فرانسوي از مقاومت مردم ايران قدرداني كرد.

Maryam Rajavi Meets French Supporters – 2 November 2014
Maryam Rajavi thanked French citizens, supporters of the Iranian Resistance, on November 2, 2014, at the NCRI headquarters at Auvers-sur-Oise on the victory of justice and vindication of the Iranian Resistance.

 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]