• صفحه اول / کنفرانس اینترنتی با حضور مریم رجوی، نمایندگان و سناتورهای فرانسه
فروردین-۲۶ ۱۴۰۰

کنفرانس اینترنتی با حضور مریم رجوی، نمایندگان و سناتورهای فرانسه

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]