مرداد-۰۴ ۱۳۹۳

Maryam Rajavi – Ramadan Gathering – 26 July 2014

روز شنبه 4مرداد (26ژوييه) مريم رجوي، در كنفرانس «ديكتاتوري ديني در ايران كانون جنگهاي فرقه گرايانه در خاورميانه» در پاريس نظام ولايت فقيه در ايران را بدعت گذار افراطي گري تحت نام اسلام خواند و آن را عامل اصلي فجايع و بحرانهاي تحميل شده به جهان اسلام از جمله در عراق، سوريه، فلسطين، لبنان و ساير كشورهاي منطقه دانست.
در اين كنفرانس كه با حضور شخصيتهاي سياسي و مذهبي از كشورهاي مختلف ازچهار قاره جهان برگزار شد، رجوي راه حل عملي براي برقراري صلح، بردباري و دموكراسي در منطقه را خلع يد از رژيم ايران توصيف كرد.

Maryam Rajavi – Ramadan gathering – 26 July 2014
In a Paris conference on July 26, 2014, Maryam Rajavi declared that the Iranian regime has innovated extremism under the name of Islam and is the main cause of the crises presently dominating the Middle East, including Iraq, Syria, Palestine, Lebanon, etc.
Political and religious personalities from four continents attended the conference entitled, “Religious Tyranny in Iran, epicenter of sectarian wars in the Middle East,” in the Muslim holy fasting month of Ramadan. Mrs. Rajavi asserted that the only practical way to establish peace, tolerance and democracy in the region in eviction of the Iranian regime.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]