• صفحه اول / مریم رجوی – بزرگداشت حماسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰- ۱۹فروردین ۱۳۹۸
تیر-۰۷ ۱۳۹۸

مریم رجوی – بزرگداشت حماسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰- ۱۹فروردین ۱۳۹۸

مريم رجوي- احياء ملحمة 8 إبريل 2011 – 8 أبريل 2019

Maryam Rajavi commemorates the slain residents of Ashraf on the anniversary of April 8, 2011 attack – 8 April 2019

Maryam Radjavi commémore l’anniversaire de l’attaque du 8 avril 2011 – 8 avril 2019

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]