مرداد-۰۹ ۱۳۹۷

خیزش شجاعانه مردم کرج با شعار:‌ مرگ بر دیکتاتور

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

خیزش شجاعانه مردم کرج با شعار:‌ مرگ بر دیکتاتور

نیروی سركوبگر انتظامی، گارد ضد شورش، پاسداران و آدمکشان لباس شخصی با حمله به مردم و پرتاب گاز اشک آور درصدد پراكنده كردن جمعیت بر آمدند اما جوانان با مقاومت و جنگ و گریز به مقابله پرداختند. آن‌ها با شعارهای مرگ برخامنه‌ای، ایرانی با غیرت حمایت حمایت، تا دیکتاتور روکاره قیام ادامه داره و حتی اگر بسیجی از آسمان بباره خیزش ادامه دارد؛ به درگیری با بسیجیان جنایتکار پرداختند و آن‌ها را وادار به فرار کردند. جوانان برای مقابله با وحشیگری‌های مزدوران به سنگربندی پرداخته و با خوابیدن در كف خیابان مانع رفت و آمد خودروها شدند.

مریم رجوی، با درود به مردم دلیر کرج و اصفهان و شیراز و دیگر شهرهای به پا خاسته گفت سرمنشأ تمامی تیره روزی‌های ملت ایران استبداد دینی حاکم بر ایران است که حرث و نسل میهن ما را بر باد داده است.

اکنون دنیا به چشم می‌بیند که به‌رغم سرکوب گسترده فاشیسم دینی، قیام سراسری مردم ایران هر روز شعله‌ورتر می‌شود و دیکتاتوری ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده و از فرا رسیدن بهار آزادی در میهن اسیر خبر می‌دهد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹مرداد ۱۳۹۷ (۳۱ژوییه ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]