تیر-۲۷ ۱۳۹۵

اجلاس میاندوره‌يی شورای ملی مقاومت ایران

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

اجلاس میاندوره‌يی شورای ملی مقاومت ایران

مريم رجوی در سخنان افتتاحيه خود، به اعضای شورا و ناظرانی كه در نخستين روز اجلاس شركت داشتند، خوش آمد گفت و ضمن گراميداشت سالگرد قيام ملی ۳۰تير۱۳۳۱ در حمايت از مصدق بزرگ و سالگرد تأسيس شورا در ۳۰تير۱۳۶۰، درباره حرکت‌های اعتراضی جامعه به ستوه آمده از چپاول و سرکوب گفت: اعتراضات کارگران، معلمان، زنان، جوانان و هموطنان آذری، کرد، عرب و بلوچ و لر و به‌ويژه اعتصاب غذا و مقاومت‌های شجاعانه زندانيان‌سياسی، بيانگر عزم راسخ مردمی برای سرنگونی استبداد دينی و اعتلای «مقاومت به هر‌قيمت» برای کسب آزادی است.
تجربه يكسال پس از توافق اتمی و سه سال پس از روی كار آمدن روحانی، به‌طور خلاصه عبارت است از : رکود عميق اقتصادی، تشديد معضلات سياسی و اجتماعی، شکست هردو جناح حاكميت و بحران همه‌جانبه رژيم ولايت فقيه كه پس از انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، عميق‌تر شده است.
مريم رجوی افزود، عكس‌العمل‌های هراس‌آلود و مستأصلانه سردمداران رژيم نسبت به گردهمايی سالانه مقاومت، بيش از هميشه شکنندگی رژيم را در برابر نارضايتی فزاينده مردم ايران و در برابر مقاومت سازمانيافته و آلترناتيو دموکراتيک آشکار می‌کند.
حقيقت اين است که بن‌بست‌ها و معضلات امروز جامعه ايران، گواه روشنی از شکست هردو جناح است. هم‌چنان که گفتم هيچ‌ يک از اين دو جناح به آن‌چه که می‌خواستند نرسيدند. و در مقابل ضرورت گسترش اعتراضاه‌ها و خيزش‌ها در هر فرصت، و هر زمان و هرمکان همان چيزی که الان همه دنيا شاهدش هستند و در جای جای ميهن اشغال‌شده به چشم می‌خورد.
در عرصه بين‌المللی هم چنين، شورای ملی مقاومت، فعاليت‌های بسيار گسترده‌يی را برای طرح موضوع نقض حقوق‌بشر در ايران و هم‌چنين موج فزاينده اعدام‌ها به‌راه انداخته است. اولين هدف اين سركوب، ارعاب مردم ايران و همه اقشار و طبقات است. برای اين که سکوت کنند و اعتراض‌هايشان را گسترش ندهند. اما بايد گفت که تا همين جا به‌رغم افزايش سرکوب و اعدام نتوانسته جلوی گسترش اعتراض‌های اجتماعی را بگيرد و جنبش جهانی نيرومندی برای محکوميت اين جنايات و هم چنين پشتيبانی از حقوق مردم ايران به‌وسيله مقاومت در سراسر دنيا به‌راه افتاده است.
در کارزار جهانی برای تضمين حفاظت و حقوق رزمندگان اشرفی در ليبرتی، به‌يمن فعاليت‌های تک‌تک شما و اشرف‌نشان‌ها، قطعنامه‌ها و لوايح مهمی با تأکيد بر تعهد آمريکا و ملل‌متحد در کنگره و سنای آمريکا ارائه شده و بعضاً به تصويب رسيده است.
البته روشن است که خواست ما و خواست مردم ايران، طرد کامل ديکتاتوری نامشروع مذهبی است و هم‌چنين محاکمه سران جنايتکار اين رژيم، به‌خاطر جنايت عليه بشريت، ولی اين اقدامات به‌خصوص برای حفاظت و امنيت مجاهدان آزادی در ليبرتی يکی از اولويت‌های اين مقاومت است. و تلاش برای به‌رسميت شناختن حق مردم ايران برای مقاومت برای آزادی و به‌رسميت‌ شناختن اين مقاومت.
اجازه بدهيد به‌مناسبت نزديک شدن به۳۰ تير، سالروز قيام بزرگ مردم ايران، در حمايت از پيشوای نهضت ملی ايران دکتر محمد مصدق، اين روز را گرامی بداريم. شورای ملی مقاومت هم که در ۳۰تیر سال‌۶۰ در تهران تأسیس شد، تدوام و تکامل همان قیام و همان نهضت برای آزادی مردم ایران است.
در این‌باره، چنان‌که مسئول شورا گفته است:
«آيندگان قضاوت خواهند كردكه در سياه‌ترين ادوار تاريخ ايران وقتی كه ساير مدعيان هر يك به ترتيبی ميدان را ترك كرده يا مغلوب و مسحور دشمن شده بودند، اين مقاومت و اين شورا رايت شرف، عزت و افتخار ايران و ايرانی را با سنگين‌ترين بهای خونين بر دوش كشيد و خواست مردم ايران و ظرفيت و قابليت آن‌ها را برای آزادی، صلح، پيشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی، بيان و نمايندگی كرد».
اميدوارم كه همه ما در اين شورا و در اين خانواده بزرگ مقاومت بتوانيم پاسخگوی اين تعهد بزرگ و سنگين باشيم.

اجلاس شورا در بحث‌های پيش از دستور، برگزاری گردهمايی سالانه مقاومت در ۱۹ تيرماه را به سازمان‌دهندگان و دست‌اندركاران و به عموم مردم ايران تبريك گفت و تأكيد كرد که اين گردهمايی خواست مبرم و همگانی برای سرنگونی فاشيسم دينی حاكم و استقرار دموكراسی و حاكميت ملت ايران را به نمايش گذاشت؛ شعار و خواستی كه مقامات و نمايندگان جامعه جهانی- از آمريكا و اروپا تا خاورميانه و همسايگانمان كه در گردهمايی شركت داشتند- حول آن اتقاق نظر داشتند و آن را نه فقط خواست مردم ايران، بلکه کليد خلاصی منطقه و جهان از بحران‌هايی توصيف کردند که رژيم ولايت فقيه هم کانون مولد و هم عامل تشديدکننده آن است. هم از اين رو بود که سخنرانی‌های اين گردهمايی و برگزاری موفق آن، غيظ رژيم ولايت فقيه را به‌نحوی بی‌سابقه، برانگيخت و بسياری از ناظران و رسانه‌ها گفتند و نوشتند که گردهمايی مقاومت ايران، صحنه سياسی و تعادل رژيم را برهم زده و بر آن زلزله افكنده است.
اعضای شورا تأكيد كردند که گردهمايی بزرگ مقاومت ايران با حضور بيش از ۵۷۰ تن از شخصيت‌های سياسی و فرهنگی و مذهبی و ميهمانانی از ۸۱ كشور در ۵ قاره جهان با گرايش‌های متنوع سياسی ، بار ديگر نشان داد که مقاومت ايران، به‌دليل ريشه‌های اجتماعی و بيش از سه دهه پايداری در برابر اين رژيم ، تنها راه‌حل كارساز و آزموده در مقابله با بانکدار مرکزی و پدرخوانده تروريسم و بنيادگرايی در جهان امروز است.
اجلاس شورا در بررسی سياست صدور تروريسم و مداخلات همه‌جانبه خامنه‌ای در سوريه و عراق و يمن نتيجه‌گيری كرد كه حاکميت آخوندی به‌رغم گسيل بی‌سابقه پاسداران و نيروهای نظامی و شبه‌نظامی به سوريه و به هدر دادن سرمايه‌های مردم ايران در جنگ عليه مردم سوريه، قادر به نجات ديكتاتور دمشق و تضمين «عمق استراتژيکی نظام ولايت فقيه»، نيست، بلكه هر روز بيشتر در باتلاق سوريه فرو می‌رود.
اجلاس شورا‌، ضمن قدردانی از مریم رجوی در برگزاری شب همبستگی با مردم و مقاومت سوريه و محكوم كردن جنايات تروريستی داعش در فرانسه و ديگر كشورها، همدستی خامنه‌ای در كشتار بيش از۵۰۰ هزار تن از مردم سوريه و آوارگی بيش از نيمی از مردم اين كشور و هم‌چنين نقش رژيم در ترويج فرقه‌گرايی و به حاشيه راندن جمعيت اهل تسنن در عراق را زمينه‌ساز اصلی پيدايش و گسترش داعش دانست و تأكيد كرد که خلع يد از رژيم آخوندها و اخراج تمامی پاسداران و شبه‌نظاميان اين رژيم از سوريه و عراق، شرط ضروری برای حل بحرانی است كه صلح و آرامش را در منطقه و بخش‌های وسيعی از جهان به خطر انداخته است.
اجلاس شورا در بررسی نتايج انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، نتيجه‌گيری كرد که اين نمايش، البته تنش‌ها و تکان‌های شديدی در درون حاکميت داشت، اما هيچ برنده‌يی در درون نظام نداشت و هردو جناح نظام ولايت فقيه كيفاً ضعيف‌تر و فرسوده‌تر از آن خارج شده‌اند؛ از يک سو، خامنه‌ای با عوارض سرکشيدن جرعه زهر تحميلی در پروژه ساختن بمب اتمی و تلفات و خسارت‌ها و شکست‌های بزرگ در مداخلات منطقه‌يی مواجه است، و از سوی ديگر باند روحانی- رفسنجانی، سه سال بعد از شراکت در قدرت و يك سال پس از توافق اتمی، هيچ پاسخی برای برون رفت رژيم ازگرداب بحران‌ها ندارد. از دعاوی «اعتدال» اين باند، جز اعدام‌های فزاينده و تشديد سرکوب و خفقان و از آن‌همه هياهو در مورد مزايای توافق اتمی، هيچ‌چيز نصيب مردم ايران نشده است. فساد و تبهكاری و بی‌قانونی تار و پود اين رژيم را فرا‌گرفته و به‌رغم لغو بسياری از تحريم‌ها، هيچ چشم اندازی برای خروج از گرداب تورم و ركود و بيكاری وجود ندارد. اين وضعيت، شقه و بحران درون حاکميت و حرکت‌های اعتراضی و خشم اجتماعی را بيش از پيش تشديد می‌كند.
اجلاس شورا حمله موشكی به ليبرتی در آستانه گردهمايی بزرگ ايرانيان و استمرار محاصره ضدانسانی و زمينه‌سازی‌های جنايتكارانه عليه مجاهدان آزادی را قوياً محكوم كرد و ضمن ياد آوری تعهدات مكتوب آمريكا و ملل‌متحد، خواستار تضمين حفاظت و سلامت ساكنان ليبرتی تا انتقال همه آن‌ها به خارج از عراق شد .
در نخستين روز اجلاس مياندوره‌يی شورا و در جريان بحث‌های پيش از دستور، شماری از هموطنان و نمايندگان جوامع ايرانی و هم‌پيمانان شورای ملی مقاومت شركت داشتند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]