اسفند-۲۸ ۱۳۹۹

یاد شهیدان در بهاران قیام و شورش پاینده باد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

یاد شهیدان در بهاران قیام و شورش پاینده باد

در آخرین پنجشنبه ۱۳۹۹، به سنت هر سال به زیارت مزار شهیدان می‌شتابیم. یاد شهیدان قیام سراسری مردم ايران را با حضور بر مزارهایشان گرامی بداریم و با آن‌ها عهد ببندیم كه راهشان را تا رسیدن به آزادی ادامه دهیم.
یاد شهیدان در بهاران قیام و شورش پاینده باد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]