• صفحه اول / بزرگداشت قیام سراسری مردم ایران -استمرار نبرد و گسترش اعتصابات سراسری در قیام مردم ایران – ۷ مهر ۱۴۰۱
مهر-۰۸ ۱۴۰۱

بزرگداشت قیام سراسری مردم ایران -استمرار نبرد و گسترش اعتصابات سراسری در قیام مردم ایران – ۷ مهر ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]