شهریور-۲۰ ۱۳۹۰

کنفرانس در مقر سازمان ملل حفاظت از اشرف و التزامات ملل متحد

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

کنفرانس در مقر سازمان ملل حفاظت از اشرف و التزامات ملل متحد

روز چهارشنبه ۳۰شهریور ماه در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو کنفرانسی درباره حفاظت اشرف و التزامات ملل متحد با حضور مریم رجوی برگزار شد.

در افتتاحیه این کنفرانس که از سوی سازمان‌های غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد برگزار شد، آقای میشل ژولی دبیرکل فرانس لیبرته پیامی از خانم میتران قرائت کرد.
دانیل میتران در این پیام گفت: برای اشرف همه‌گونه حصارهای تازه مجازی یا نامریی اختراع کرده‌اند. تصور می‌کنند می‌توانند به مقاومت یک خلق پایان بدهند. اما در اشرف امید به‌فوریت باز می‌گردد و شما مریم رجوی عزیز، اینجا آن امید را نمایندگی می‌کند.

دوستان عزیز و نازنین اشرفی من، همه باید، الگویی که شما برای تمام ستمدیدگان ترسیم می‌کنید و پیام امیدی که با خونتان خطاب به بشریت می‌نویسید همواره مدنظر داشته باشند.
در این کنفرانس، سخنرانان التزامات ملل متحد در قبال حفاظت اشرف به‌ویژه بعد از بیانیه ۱۳سپتامبر کمیساریای ملل متحد مبنی بر برخورداری ساکنان اشرف از حفاظت بنیادین پناهندگی در زمینه امنیت و رفاه مورد تاکید قرار دادند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]