اسفند-۲۷ ۱۳۸۹

هشدار نسبت به آسیب‌پذیری تأسیسات اتمی رژیم ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

هشدار نسبت به آسیب‌پذیری تأسیسات اتمی رژیم ایران

تأسیسات اتمی رژیم ایران در مقابل حوادث طبیعی مانند زلزله بسا بیشتر از تأسیسات اتمی ژاپن آسیب‌پذیر هست و می‌تواند یك فاجعه بی‌سابقه انسانی در ایران و منطقه به‌وجود بیاورد.
طبق ارزیابی‌های دقیق فنی، در پروژه‌های اتمی ملایان كه مخفیانه و به‌منظور دستیابی به بمب اتمی و با تكنولوژی عقب‌مانده تأسیس شده، عوامل و ملاحظات زمین‌شناسانه و زیست محیطی و استانداردهای ضروری ایمنی به‌طور مطلق در نظر گرفته نشده است.

همان‌طور كه مقاومت ایران بارها اعلام كرده پروژه‌های اتمی فاشیسم دینی حاكم بر ایران به‌طور كامل علیه منافع ملی ایران و در راستای گسترش صدور تروریسم و بنیادگرایی در منطقه هستند و می‌‌بایست متوقف شوند.
وقایع تأسف‌بار ژاپن نشان می‌دهد رژیم ایران نه‌ تنها تهدید صلح و امنیت و دموكراسی در منطقه و جهان است بلكه یك تهدید بزرگ برای محیط زیست نیز هست، چیزی‌كه ضرورت یك سیاست قاطع در مقابل این رژیم را مضاعف می‌كند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]