تیر-۲۳ ۱۴۰۲

ایران: رهبر مقاومت، ایتالیا مبارزه ما را به‌رسمیت بشناسد

Catégories // در رسانه‌ها

ایران: رهبر مقاومت، ایتالیا مبارزه ما را به‌رسمیت بشناسد

(ANSA)- رم، ۱۲ژوئیه –
مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران از ۳۶۰۰نماینده پارلمان از مجلس‌های مختلف اروپایی تشکر کرد که در فراخوانی به دولت‌ها خواستار آن شدند که رویکرد خود را نسبت به رژیم ملایان تغییر دهند.
این بیانیه از طرف ۷۰برنده جایزه نوبل و ۱۲۰رئیس جمهور و نخست وزیر سابق هم امضا شده است.
مریم رجوی «من امروز به اینجا آمده‌ام برای اینکه از پارلمان، مردم و دولت ایتالیا بخواهم تا یک سیاست صحیح و مبتنی بر اصول و برسمیت شناختن مبارزه مردم برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی را اتخاذ کنند.»
رجوی افزود رژیم دو عامل برای جلوگیری از قیام مردم به کار برده است: یکی داخلی، «تشدید اعدام‌ها» و دیگری «توافق با برخی کشورهای اروپایی برای محدود کردن فعالیت‌های مقاومت ایران».
«دولت‌های غربی از طریق اعمال فشار بر مقاومت ایران و محدود کردن آنها، در این چهار دهه امتیازات بسیار بزرگ به رژیم ایران اعطا کرده‌اند.ٰ»
«این عامل در کانون سیاست مماشات قرار دارد که بیشترین سهم را در ادامه حیات رژیم ملایان ایفا کرده است.»
رجوی تاکید می‌کند که مقاومت «از دولت‌های خارجی نمی‌خواهد که رژیم ایران را سرنگون کند. چرا که این مسئولیت مردم ایران است. اما لازم است که کشورهای غربی سیاست مماشات را ترک کنند.»
رجوی همچنین این موضوع را که در صورت سرنگونی رژیم ملایان ایران درگیر جنگ داخلی مانند سوریه و لیبی خواهد شد را رد کرد.
«اما اوضاع ایران کاملا متفاوت است. از ۱۲۰سال گذشته مردم ایران برای دموکراسی و عدالت و برای حکومت قانون مبارزه می‌کنند.»
در ایران «یک آلترناتیو دموکراتیک وجود دارد که در جامعه ریشه عمیق دارد. این آلترناتیو از تجربه مبارزه تقریبا ۶۰ساله در وضعیت مشکل بهره‌مند است.»
امانوئل پوتزولو، لوچو مالان، جیزلا ناتوراله، سناتور کارلو کوتارلی، الیزابتا زامپاروتی، جان بروکو (رئیس سابق پارلمان انگلستان) در بین کسانی بودند که از درخواست مریم رجوی حمایت کردند.

Iran: leader Resistenza, l’Italia riconosca la nostra lotta

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – La leader del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Cnri-Ncri), Maryam Rajavi, ha ringraziato i 3.600 parlamentari dei Parlamenti di diversi Paesi occidentali che hanno firmato l’appello ai governi affinché cambino atteggiamento rispetto al regime dei mullah. Lettera sottoscritta anche da 70 premi nobel e 120 ex presidenti o capi di governo. “Sono venuta qui oggi – ha proseguito – per chiedere al Parlamento, al popolo e al governo italiani di adottare questa politica corretta e fondata su dei principi e di riconoscere la lotta del popolo iraniano per rovesciare la tirannia religiosa”.
Rajavi ha spiegato che il regime ha messo in campo due azioni per fermare il sollevamento popolare: uno interno, “intensificando le esecuzioni capitali”, ed uno esterno “concludendo accordi con alcuni governi occidentali per limitare le attività della resistenza iraniana”. “I governi occidentali in questi quattro decenni hanno offerto grandi concessioni e assistenza al regime iraniano esercitando pressioni sulla resistenza iraniana ed imponendogli restrizioni”. “Questo elemento è al cuore della politica compiacente che ha maggiormente contribuito al mantenimento dei mullah”. Ora, ha sottolineato Rajavi, la Resistenza “non chiede ai governi stranieri di rovesciare il regime iraniano, perché questa è una
responsabilità del popolo iraniano”, ma serve almeno che i governi occidentali abbandonino la politica compiacente.
Rajavi ha pure obiettato a quanti sostengono che in caso di caduta dei Mullah, l’Iran finirebbe nella guerra civile come la Libia o la Siria. “Ma la situazione in Iran è completamente diversa. Da 120 anni il popolo iraniano si batte per la democrazia, la giustizia e lo stato di diritto”. In Iran esiste “una alternativa democratica profondamente radicata nella società. Essa beneficia dell’esperienza di quasi sei decenni di
lotta in condizioni difficili”.
Tra gli interventi a sostegno della richiesta di Rajavi ci sono stati quelli di Emanuele Pozzolo (Fdi), Lucio Malan (Fdi), Gisella Naturale (M5s), l’ex senatore del Pd Carlo Cottarelli, la radicale Elisabetta Zamparutti e l’ex speaker della Camera dei Comuni John Bercow. (ANSA).

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]