آبان-۰۴ ۱۴۰۲

تسليت مريم رجوی به‌خاطر فقدان دريغ‌انگيز صالح قلاب

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسليت مريم رجوی به‌خاطر فقدان دريغ‌انگيز صالح قلاب

درگذشت اسف‌انگيز صالح قلاب دوست بزرگ مجاهدين و مقاومت ايران را به ‌مردم اردن به‌ويژه خانواده و دوستان آن مرحوم تسليت می‌گویم و برای او غفران و علو درجات آرزو می‌کنم. مردم اردن و هم‌چنين فلسطينی‌ها و سازمان فتح يک يار و ياور فراموشی‌ناپذير را از دست دادند. او به‌راستی از افتخارات ماندگار اردن و فلسطين محسوب می‌شود.
۲۷سال پيش كه برای اولين بار صالح قلاب را در لندن ديدم، شناخت عميق او از فاشيسم دينی حاكم بر ايران هركس را تحت تاثير قرار می‌داد. او با همين شناخت از چهار دهه پيش هيچ فرصتی را برای حمايت از مجاهدين و مقاومت ايران از دست نمی‌داد و همواره يک صدای بلند در جهان عرب در دفاع از مجاهدين در اشرف در عراق، در مقابل نيروی تروريستی قدس و مزدوران عراقی خامنه‌ای بود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]