آذر-۲۷ ۱۳۹۸

تصویب شصت و ششمین قطعنامه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تصویب شصت و ششمین قطعنامه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه‌ مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران گفت، پس از شصت و شش بار محکومیت در ملل متحد، جامعه جهانی باید برای متوقف کردن روند فزاینده نقض حقوق بشر و جنایت مستمر علیه بشریت توسط رژیم آخوندی به اقدامات موثر مبادرت کند.
سکوت و بی‌عملی در قبال جنایات بی‌شماری که فاشیسم دینی حاکم بر‌ایران طی چهار دهه گذشته مرتکب شده است، آنرا در استمرار و تشدید جنایاتش علیه بشریت تشجیع کرده است. کشتار بیش از ۱۵۰۰ از مردم و جوانان ایران، مجروح کردن ۴هزار تن و دستگیری ۱۲۰۰۰نفر در جریان قیام سراسری مردم ایران در آبان‌ماه گذشته، یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های بزرگ در قرن بیست و یکم است که با هر معیاری جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

خانم رجوی تاکید کرد مسئولان کشتار بزرگ ماه گذشته، خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم هستند که در همه جنایات این رژیم از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند. به مصونیت آن‌ها باید پایان داده شود، شورای امنیت باید جنایات این رژیم منجمله قتل عام ۱۳۶۷ و قتل عام ۱۳۹۸ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد تا در برابر عدالت قرار گیرند.

وی بار دیگر برضرورت تشکیل یک هیأت حقیقت یاب توسط ملل متحد برای تحقیق حول کشتار آبان‌ماه و سفر به ایران برای بازدید از زندان‌ها و دستگیرشدگان، تاکید کرد و افزود این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق بشر در جهان امروز است، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند و می‌باید از جامعه جهانی طرد شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ آذر ۱۳۹۸ (۱۸ دسامبر ۲۰۱۹)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]