مهر-۲۰ ۱۳۸۹

سبعیت بی حد و مرز رژیم در قطع دست یک زندانی در مشهد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

سبعیت بی حد و مرز رژیم در قطع دست یک زندانی در مشهد

قطع دست یک زندانی در زندان مشهد، نمونه‌یی از سبعیت بی حد و مرز رژیم رو به سقوطی است که تنها راه مقابله با خشم و نفرت فزاینده عموم مردم را در تشدید سرکوب و خفقان یافته است. سران فاشیسم دینی می دانند که به محض توقف چرخه اعدام و شکنجه و جنایت، مردم به‌پاخاسته ایران برای همیشه آن‌ها را از صحنه حذف خواهند کرد. جامعه جهانی امروز در مقابل یک آزمایش خطیر قرار گرفته تا در مقابل یک دیکتاتوری خون آشام مذهبی که ننگ بشریت قرن بیست و یکم است، قاطعیت به خرج دهد و آن را طرد کند. هرگونه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با این رژیم می بایست به قطع اعدام و مجازات‌های وحشیانه و بهبود حقوق‌بشر در ایران مشروط شود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]